top of page

Müügi- ja tellimistingimused

 

OÜ SALEDAKS, registrikood 14265707, aadress Silla, Tõmmiku küla, Lääne-Harju vald 76619, (edaspidi: TheNewYou) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil https://thenewyou.ee (edaspidi: Koduleht) ja TheNewYou mobiilirakenduses kaupade ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja TheNewYou (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.

1. Üldtingimused 

1.1 Toodete müüja on OÜ SALEDAKS, registrikood 14265707, aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Silla, 76619, e-posti aadress on  soopmonika@gmail.com või meie@thenewyou.ee.

1.2 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt TheNewYou-le esitatud.

1.3 Lisaks käesolevates tingimustes sätestatule lähtutakse kõikide TheNewYou poolt pakutavate teenuste osas võlaõigusseaduse 36. peatükist, mis hõlmab endast töövõtulepingu kohta käivaid reegleid.

1.4 TheNewYou töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.5 TheNewYou-l on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.thenewyou.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.6 Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.7 Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.8 TheNewYou võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet TheNewYou muul viisil kahjustanud.

1.9 Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on TheNewYou intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus TheNewYou või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.10 Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud TheNewYou Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.11 TheNewYou jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treening- ja toitumiskavasid jms.

1.12 Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust telefonil +372 56842423 või e-maili teel meie@thenewyou.ee.

1.13 Kodulehel pakutavad e-raamatud, programmid treening-, kaalulangetamis- ja muud väljakutsed ja toitumis-ning treeningjuhised on TheNewYou intellektuaalne omand. TheNewYou annab eelnimetatud toodete ostmisel Kliendile õiguse salvestada need enda kuni kolme seadmesse samaaegselt (näiteks arvuti, telefon, tahvelarvuti). Rohkematesse seadmetesse eelnimetatud toodete salvestamine tuleb eelnevalt kooskõlastada TheNewYou-ga e-maili teel meie@thenewyou.ee. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus e-raamatute, treening-, kaalulangetamis- ja muude programmide ja väljakutsete ning toitumis- ja treeningjuhiste abil omandatud teadmisi enda arendamiseks ära kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud.

1.14 Kodulehel pakutavad treeningvahendid on mõeldud üksnes kasutamiseks vastavalt kasutusjuhendile. Kasutusjuhendi puudumisel tuleb treeningvahendeid kasutada viisil, mil samaväärseid tooteid treeningu eesmärgil harilikult kasutatakse. TheNewYou ei vastuta treeningvahendite ebakorrektse kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike vigastuste või kahjude eest. Küsimuste tekkimisel konkreetse toote täpsemate kasutustingimuste ja juhiste saamiseks pöörduge palun meie poole e-maili teel meie@thenewyou.ee.

1.15 TheNewYou ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad palju rohkematest tingimustest kui üksnes toote soetamisest.

1.16 TheNewYou ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud või tekkida võivate terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi TheNewYou pakutavate toodete tarbimise käigus. TheNewYou kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on TheNewYou teadmiste järgi tavakasutajale turvalised ja tervislikud.

 

2. Hinnad ja tasumine

2.1 Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Transpordikulu sisaldub toote hinnas.

2.2 Kodulehel esitletavate kaupade pildid on üksnes illustratiivse tähendusega ja TheNewYou ei garanteeri kaupade täpset vastavust piltidel kujutatule, näiteks kaupade värvide ja värvikombinatsioonide täpset vastavust piltidele. TheNewYou garanteerib, et kaubad ei ole eelnevalt kasutatud ja et kolmandatel isikutel puuduvad kaupade suhtes õigused, mis takistavad kaupade müüki.

2.3 Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel TheNewYou-lt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.4 Kaupade hinnad, saadavus, tarneviisid ja tarnete hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on TheNewYou-l õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.5 Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. TheNewYou ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

2.6 Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.7 Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus näidatud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta. TheNewYou-l on õigus volitada kauba tarnet teostama kolmandaid isikuid (näiteks kullerteenuse osutajat).

2.8 Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes kauba vastu võtavad. Kauba üleandmisel pakiautomaadi kaudu on kauba üleandmise ajaks kauba pakiautomaadist väljavõtmise aeg. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kui Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel,  või kui kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas või kui Ostja ei võta kaupa pakiautomaadist ettenähtud aja jooksul välja, kannab Ostja kõik tarne hilinemisega kaasnevad ja muud kulud ja kahjud.

2.9 Kui kaubal esineb üleandmisel väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, teavitades koheselt TheNewYou klienditeenindust e-posti aadressil meie@thenewyou.ee. Kauba vastuvõtmisega kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud kaup.

2.10 Teenuseid on võimalik osta tähtajalise ühekordse maksega lepinguga või tähtajalise osamaksetega lepinguga.

2.11 Valides tasumise viisina tähtajalise ühekordse maksega lepingu, sõlmib klient TheNewYou’ga tähtajalise lepingu mille alusel tasub klient teenuse eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi eest.

2.12 Valides tasumise viisina tähtajalise osaliste maksetega lepingu, sõlmib klient TheNewYou’ga tähtajalise lepingu, mille alusel tasub klient teenuse eest igakuiste osamaksetega kuni lepingu tähtajani. Osamakse tegemisel tasub klient teenuse kasutamise eest etteulatuvalt 1 kalendrikuu ulatuses.

2.13 Teenusele kehtestatud hinnad on välja toodud TheNewYou kodulehel, kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. TheNewYou jätab endale õiguse teenuse hinda ilma ette teatamata muuta. Teenuse hinna muutmisel ei muutu lepingujärgne hind kliendiga sõlmitud lepingu kestvuse vältel.

2.14 Juhul, kui kaupa või teenust on võimalik tarnida ositi või ositi tarnimise näeb ette kauba või teenuse eripära, võib TheNewYou Müügilepingu täita ja kaubad või teenused tarnida ositi.

2.15 Kauba ja teenuste eest on võimalik tasuda:
-Krediit- või deebetkaardiga
-Paypali vahendusel
-Arve alusel vastavalt TheNewYou poolt väljastatud arve-saatelehele

-Kinkekaardiga 

 

3. Ostmine TheNewYou e-poest

3.1 Kui Teil esineb probleeme TheNewYou e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil meie@thenewyou.ee.

 

4. Tellimuse transport

4.1 Kõik tellimused täidetakse pärast makse laekumist üldjuhul paari tööpäeva jooksul, kuid hiljemalt ühe nädala jooksul.

4.2 Kauba kohaletoimetamise kulud kehtivad tellimustele Eesti Vabariigi piires, kui soovite kaupa tellida väljapoole Eestit, võtke meiega palun ühendust e-posti teel ja teeme Teile pakkumise.

 

5. Tarbijast Ostja Müügilepingust taganemise õigus

5.1 Tarbijast Ostjal on 14 päeva aega kaubaga tutvuda. Juhul, kui kaup tarbijast Ostjale ei sobi, on tarbijast Ostjal õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud kaup TheNewYou-le tagastada (v.a punkti 5.7 alapunktides toodud kauba puhul).

5.2 Kaup peab olema komplektne, kasutamata ja rikkumata originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema TheNewYou-le saadetud kirjalikult TheNewYou postiaadressile või e-posti aadressile meie@thenewyou.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Ostja peab teatama oma nime, tellimuse või arve numbri ning oma arvelduskonto numbri ning tagastama kauba omal kulul TheNewYou aadressile Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Silla, 76619 või vastavalt erikokkuleppele.

5.3 Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Et veenduda kauba sobivuses ja toimimises peab Ostja käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu näeb ette kauba kasutamise juhend või juhendi puudumisel kauba tavapärase kasutamise viisil.  Kui Ostja kasutab kaupa rohkem, kui on vaja teha kauba sobivuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kui kaup on kahjustustega, siis vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest.

5.4 Ostja kannab talle üle antud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

5.5 Kui tagastatav kaup on viga saanud ja see on põhjustatud Ostja poolt kauba mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis on TheNewYou-l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga.

5.6 Kui Ostja on punkti 5.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab TheNewYou Ostja poolt tasutud ostuhinna ja tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist), millest on TheNewYou-l õigus maha arvata (tasaarvestada) punktis 5.3 nimetatud kauba väärtuse vähenemine, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup TheNewYou-le. TheNewYou-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni TheNewYou on Müügilepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

5.7 Müügilepingust taganemise ja kauba tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

5.7.1 Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

5.7.2 Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui selle pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

5.7.3 Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks audioraamatud, e-raamatud, virtuaalsed toitumis- ja treeningjuhised), kui ostja on nimetatud kauba osas lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimisega audio-ja e-raamatute ning virtuaalsete toitumis- ja treeningjuhiste ostmiseks on Ostja kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse.

5.8 Tähtajalise ühekordse maksega ja tähtajalise osaliste maksetega teenuse osutamise lepingu puhul saab klient lepingust taganeda, teatades sellest 30 kalendripäeva ette. Lisaks rakendub tähtajalise teenuse osutamise lepingu varasemale lõpetamisele lepingu haldustasu 29,90 eurot.

 

6. TheNewYou taganemisõigus

6.1 TheNewYou-l on õigus Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel: 

6.1.1 Tellitud kaup puudub e-poest ega ole saabumas poodi kokkulepitud tarne tähtaja jooksul;

6.1.2 Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 500 eurot maksev toode müügis hinnaga 50 eurot, mis ei oleks isegi kampaania korral mõistlikult võimalik olukord);

6.1.3 Ostja ei ole kaupa vastu võtnud 7 päeva jooksul pärast kauba Ostjale kättesaadavaks tegemist (näiteks kui kuller on üritanud kaupa Ostjale Müügilepingus toodud aadressil üle anda või kaup on toimetatud Ostja valitud pakiautomaati);

6.1.4 Esineb muu asjaolu, mistõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

6.1.5 Kui TheNewYou on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest, arvestades ostuhinnast maha TheNewYou kulud ja kahju.

6.1.6 Enne Müügilepingust taganemist võib TheNewYou pakkuda Ostjale kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud kaubaga samaväärne kaup.

 

7. Pretensioonide esitamise õigus

7.1 Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2 Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks TheNewYou-le ka puudusega kaup.

7.3 TheNewYou ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid.

7.4 Ekspertiisi eest vastutab TheNewYou esimese 6 kuu jooksul alates ostu hetkest, pärast seda on ekspertiisi eest tasumine kokkuleppeline. Ekspertiisi kulud jäävad kliendi kanda, kui ekspertiis tuvastab defekti kliendipoolse vea/väärkasutuse tõttu.

7.5 Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

7.6 TheNewYou ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

7.7 TheNewYou ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et TheNewYou on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

Privaatsuspoliitika

OÜ SALEDAKS, registrikood 14265707, aadress Silla, Tõmmiku küla, Lääne-Harju vald 76619, (edaspidi nimetatud TheNewYou või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab TheNewYou-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa TheNewYou e-poes ja registreerunud erinevatesse treeningprogrammidesse.

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1. TheNewYou töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. TheNewYou töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. TheNewYou töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1. klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2. isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3. isikuandmete töötlemine on vajalik TheNewYou kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4. isikuandmete töötlemine on vajalik TheNewYou kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. TheNewYou töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse TheNewYou eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel TheNewYou e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel kliendile, isiku TheNewYou treeningprogrammi registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4. TheNewYou õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab TheNewYou huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

2. Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1. Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1. TheNewYou töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.thenewyou.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel TheNewYou treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. TheNewYou töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib TheNewYou kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse TheNewYou e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8. TheNewYou kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab TheNewYou-l oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. TheNewYou võib avaldada kliendi isikuandmeid TheNewYou-le teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega TheNewYou on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: TheNewYou edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; TheNewYou võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2. TheNewYou võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. TheNewYou töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2. TheNewYou rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3. Kliendi eelneva nõusolekuta TheNewYou ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.4. TheNewYou säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 

5.5. Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt TheNewYou isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil TheNewYou koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil meie@thenewyou.ee.  

6. Isikuandmete muutmine

6.1. Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile meie@thenewyou.ee.

 

7. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. TheNewYou käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

8. Otseturustus

8.1. TheNewYou võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab TheNewYou-le nõusoleku TheNewYou pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse TheNewYou nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada TheNewYou saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus TheNewYou e-posti aadressile meie@thenewyou.ee või saata avaldus postiga TheNewYou-le. TheNewYou vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

10. Vaidluste lahendamine
Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil meie@thenewyou.ee.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöödruda e-posti aadressil info@aki.ee.


TheNewYou privaatsuspoliitika kehtib alates 07.02.2021.

bottom of page